Государственное учреждение «Отдел образования акимата Денисовского района» объявляет открытый конкурс на замещение руководителя государственного учреждения среднего образования

«Денисов ауданы әкімдігінің  білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік басшыларын орта білімді орын басуды ұйымдастыруының ашык сайысын хабарлайды.

 

«Денисов ауданы әкімдігінің  білім бөлімі

«№ 3 Денисов орта мектебі» КММ  директоры

 

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім және педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде 1 жыл, шағын жинақты мектепте кемінде үш жыл педагогикалық жұмыс өтілі, басшылық лауазымдарда кемінде үш жыл жұмыс өтілі талап етілмейді, бірінші немесе жоғары біліктілік санаты болуы тиіс.

Атқарым міндеттері: Жарғы және нормативті-құқықтық актілерге сәйкес, барлық білім беру ұйымының қызметтерін басқару. Оқу ұйымының жиылыстарымен қатар оқулық жоспарларың, оқу процесінің тізімінің күнтізбесі, ішкі құқық тәртібінің және басқа нормативті актілерді ұйымдастыруды жоспарлау және бекіту.Білім ұйымының қызметкелерінің басқарма құрылымын, штаттық кестесін, лауазымдық нұсқауын бекітеді. Оқушылар контингентің, оқу ұйымшылығын жүргізу құқығына руқсат етуге байланысты, оқушыларды және білім берушілерді,әлеуметтік қорғанысты қамтамасыз етуді қалыптастырады. Бекітілген әкімшілік аудан телімінде барлық балаларды міндетті түрде оқытуға қамтамасыз етеді. Оқушыларға, үйретушілерге және қызметкелерге білім беру мекемесінен ортақ тамақтандыруды, медициналық ұйымдастыруды, күзету мақсатын, олардың жұмыстарын бақылауды, денсаулықтарын жақсартуды қамтамасыз етеді. Мекеменің материалдық құралдарымен және қаржылай кіріс- шығыстары туралы есеп беріп,мүлікпен және мекеме қаражаттарымен қолданады.

Есепті  қамтамасыз етеді,оқу- материалдық базаны толтырады және сақтайды, ішкі еңбектік күнтізбенің ерешегінің дұрыстығына жауап береді, еңбек күзетін санитарлы-гигиеналық тәртіпті және техникалық қорғанысты қамтамасыз етеді. Педагогикалық кадр қызметкерлерін жұмысқа алуды еңбек туралы заңдылыққа сәйкес қабылдайды. Педагогикалық ұйымшылықты басқарады. Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, білім ұйымының міндетті стандарты, оқушылар шығарылымының білім сапасын, оқу кезіндегі оқушылар мен қызметкерлердің денсаулық процесіне және олардың құқығына жауап береді. Білім ұйымын мемлекеттік және басқа да ұйымдарға ұсынып, дайындықт, есеп беруді қамтамасыз етіді.

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Бала құқығы туралы» Заңдарын және басқа білім беру мәселесі жөнінде нормативтік құқықтық актілерді, педагогиканы, педагогикалық  психологияны, қазіргі заманғы педагогика-психологиялық ғалымның және практиканың жетістіктерін, еңбек заңнамалырын, білім беру ұйымдарының қаржы-таруашылық жұмыстарының сұрақтарын, еңбек қорғаудың ережесі мен нормасын және техникалық қауіпсіздікті.

Лауазымның жұмыс істеу мерзіміне байланысты  айлық ақысы 118 260 теңгеден бастап 143810 теңге дейін   

Әңгімелесу мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау Ережесі негізінде жүргізіледі.

Әңгімелесу сайысының орын басу ережелерінің негізі мемлекеттік орта білім ұйымының жетекшілерінің орынбасуымен өтіледі.Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер «Денисов ауданының білім беру бөлімі» ММ осы конкурс бойынша үш жұмыс күнінің  ішінде Денисов селосы Элеваторный көшесі,55 өтеді.

Әңгімелесуге арналған үміткерлер мемлекеттік орта білімнің ұйымының орынбасар жетекшісі Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, «Қазақстан Республикасының балалар құқығы туралы» және білім сұрақтары бойынша құқықтық – нормативтік актілерін қосады.

Сайысқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6) бұрынғы жұмыс орнынан болған жазалары мен көтермелеулері көрсетілген өндірістік мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты мен ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді басқару органының қарауына өзінің кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыруы, ғылыми зерттеулері, өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтауы, наградалары (болған жағдайда) туралы материалдарды ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелерін жұмыс орнынан нотариалдық немесе кадр қызметі куәландырады. Құжаттар осы хабарландыру жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс күні ішінде мына мекен-жайға тапсырылуы тиіс: 110500 Денисовка селосы, Элеваторная к. 55, №5 кабинет, анықтама үшін телефон/факс:2-13-06., электрондық адрес:dnroo2015@mail.ru

                                                

                                       Денисов ауданы әкімдігінің білім  бөлімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение «Отдел образования акимата Денисовского района» объявляет открытый конкурс на замещение руководителя государственного учреждения среднего образования

 

Директор КГУ «Денисовская средняя школа № 3»

отдела образования акимата Денисовского района»

 

Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет, в том числе стаж на руководящей должностях не менее 1 года, в малокомплектной школе не менее трех лет педагогической работы, стаж на руководящей должностях не требуется, наличие первой или высшей квалификационной категории.

Должностные обязанности: Руководит деятельностью организации образования в соответствии с её уставом и другими нормативными правовыми актами. Совместно с советом учебного заведения, организует разработку и утверждение рабочих учебных планов и программ, календарных графиков учебного процесса, правил внутреннего распорядка и иных нормативных актов. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует контингент учащихся, воспитанников в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, обеспечивает социальную защиту учащихся и воспитанников. Обеспечивает всеобщее обязательное обучение детей в закрепленном участке административного района. Обеспечивает необходимые условия для работы в учебном заведении организации общественного питания и медицинской организации, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников. Распоряжается имуществом и средствами организации, представляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств учредителей.

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно – материальной базы в соответствии с нормативными требованиями, отвечает за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно – гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности. Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, разрабатывает в соответствии с законодательством о труде, правилами внутреннего распорядка, квалификационными характеристиками должностные инструкции работников, создает условия для повышения их профессионального мастерства. Руководит педагогическим советом. Несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за выполнение организацией образования государственных общеобязательных стандартов образования, качество образования выпускников, жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) и работников организации образования вовремя учебно – образовательного процесса, нарушение их прав и свобод. Представляет организацию образования в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности.

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «Об образовании», «О правах ребенка Республики Казахстан», другие нормативно правовые акты по вопросам образования, педагогику, педагогическую психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; достижения современной психолого – педагогической науки и практики, основы социологии, экономики, законодательства о труде, вопросы финансово – хозяйственной деятельности организации образования, правила и нормы охраны труда и техники безопасности, правила производственной санитарии и противопожарной защиты.

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 118 260 тенге до 143 810 тенге.

Собеседование проводится на основе Правил конкурсного замещения руководителей государственных учреждений среднего образования.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Отдел образования акимата Денисовского района» в течение трех рабочих дней после окончания срока приема документов по адресу: с. Денисовка, улица Элеваторная, 55.

Собеседование для кандидатов на замещения руководителей государственных организации среднего образования включает в себя на знание Конституции Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «Об образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан» и другие нормативные правовые акты по вопросам образования.

Необходимые для участия в конкурсе документы:

1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);

3) копию документа государственного образца об образовании;

4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;

5) личный листок по учету кадров и фото;

6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;

7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);

8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);

9) справку об отсутствии судимости;

10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;

11) документ о прохождении тестирования (при наличии);

12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);

13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в образовании не менее семидесяти двух часов;
14) перспективный План развития организации образования.
Для участия в Конкурсе кандидат предоставляет на рассмотрение органу управления образованием материалы о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах (при их наличии).

Копии документов, представляемые для участия в конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой с места работы. Документы должны быть представлены в течение 7 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 110500, с.Денисовка, ул.Элеваторная,55, каб. № 5. Телефон/факс для справок: 2-13-06, электронный адрес: dnroo2015@mail.kz

 

Отдел образования акиматаДенисовского района

 

 

 

 

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.