«Денисов ауданы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік басшыларын орта білімді орын басуды ұйымдастыруының ашык сайысын хабарлайды.

Редактору
районной газеты
«Наше время»
А.Глоба

«Денисов ауданы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік басшыларын орта білімді орын басуды ұйымдастыруының ашык сайысын хабарлайды.

«Денисов ауданы әкімдігінің білім бөлімі
«Аршалы орта мектебі» КММ директоры.
Лауазымның жұмыс істеу мерзіміне байланысты айлық ақысы 107 798 теңгеден бастап 130 672 теңге деін
Атқарым міндеттері: Жарғы және нормативті-құқықтық актілерге сәйкес, барлық білім беру ұйымының қызметтерін басқару. Оқу ұйымының жиылыстарымен қатар оқулық жоспарларың, оқу процесінің тізімінің күнтізбесі, ішкі құқық тәртібінің және басқа нормативті актілерді ұйымдастыруды жоспарлау және бекіту.Білім ұйымының қызметкелерінің басқарма құрылымын, штаттық кестесін, лауазымдық нұсқауын бекітеді. Оқушылар контингентің, оқу ұйымшылығын жүргізу құқығына руқсат етуге байланысты, оқушыларды және білім берушілерді,әлеуметтік қорғанысты қамтамасыз етуді қалыптастырады. Бекітілген әкімшілік аудан телімінде барлық балаларды міндетті түрде оқытуға қамтамасыз етеді. Оқушыларға, үйретушілерге және қызметкелерге білім беру мекемесінен ортақ тамақтандыруды, медициналық ұйымдастыруды, күзету мақсатын, олардың жұмыстарын бақылауды, денсаулықтарын жақсартуды қамтамасыз етеді. Мекеменің материалдық құралдарымен және қаржылай кіріс- шығыстары туралы есеп беріп,мүлікпен және мекеме қаражаттарымен қолданады.
Есепті қамтамасыз етеді,оқу- материалдық базаны толтырады және сақтайды, ішкі еңбектік күнтізбенің ерешегінің дұрыстығына жауап береді, еңбек күзетін санитарлы-гигиеналық тәртіпті және техникалық қорғанысты қамтамасыз етеді. Педагогикалық кадр қызметкерлерін жұмысқа алуды еңбек туралы заңдылыққа сәйкес қабылдайды. Педагогикалық ұйымшылықты басқарады. Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, білім ұйымының міндетті стандарты, оқушылар шығарылымының білім сапасын, оқу кезіндегі оқушылар мен қызметкерлердің денсаулық процесіне және олардың құқығына жауап береді. Білім ұйымын мемлекеттік және басқа да ұйымдарға ұсынып, дайындықт, есеп беруді қамтамасыз етіді.
Сайысқа қатысқан үміткерлерге қойылатын талаптар:
Жоғары педагогикалық білім, білім мекемесінде немесе басшылық қызметіндегі жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс.
Білуге тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Бала құқығы туралы» Заңдарын және басқа білім беру мәселесі жөнінде нормативтік құқықтық актілерді, педагогиканы, педагогикалық психологияны, қазіргі заманғы педагогика-психологиялық ғалымның және практиканың жетістіктерін, еңбек заңнамалырын, білім беру ұйымдарының қаржы-таруашылық жұмыстарының сұрақтарын, еңбек қорғаудың ережесі мен нормасын және техникалық қауіпсіздікті.
Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны мемлекеттік мекемесінің жетекшісінің орта білімі өткізінеді.
Әңгімелесу сайысының орын басу ережелерінің негізі мемлекеттік орта білім ұйымының жетекшілерінің орынбасуымен өтіледі.Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер «Денисов ауданының білім беру бөлімі» ММ осы конкурс бойынша бес жұмыс күнінің ішінде Денисов селосы Элеваторный көшесі,55 өтеді.
Әңгімелесуге арналған үміткерлер мемлекеттік орта білімнің ұйымының орынбасар жетекшісі Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, «Қазақстан Республикасының балалар құқығы туралы» және білім сұрақтары бойынша құқықтық – нормативтік актілерін қосады.
Әңгімелесуге жебірілген үміткерлер Денисов ауданы әкімдігінің білім бөліміндегі байқау төрағасының алдында бес жұмыс күннің ішінде өтеді.
Сайысқа қатысу үшін қажетті құжаттар: сайысқа қатысу үшін өтініш, нотариалдық жолмен куәландырылған еңбек кітапшасының көшірмесі белгіленген үлгі бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама, нотариалдық жолмен куәландырылған қолда бар біліктілік санат немесе ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі, сотталмағандығы жөнінде анықтама және бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме,ақпарат құралдарында ресми соңғы жарияланған сәттен бастап 15 күннің ішінде мына мекенжай бойынша ұсынылуы тиіс: 110500 Денисовка селосы, Элеваторная к. 55, №5 кабинет, анықтама үшін телефон/факс:2-13-06.

Денисов ауданы әкімдігінің білім бөлімі

Государственное учреждение «Отдел образования акимата Денисовского района» объявляет открытый конкурс на замещение руководителя государственного учреждения среднего образования

Директор КГУ «Аршалинская средняя школа »
отдела образования акимата Денисовского района»
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 107 798 тенге до 130 672 тенге.
Функциональные обязанности: Руководит деятельностью организации образования в соответствии с её уставом и другими нормативными правовыми актами. Совместно с советом учебного заведения, организует разработку и утверждение рабочих учебных планов и программ, календарных графиков учебного процесса, правил внутреннего распорядка и иных нормативных актов. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует контингент учащихся, воспитанников в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, обеспечивает социальную защиту учащихся и воспитанников. Обеспечивает всеобщее обязательное обучение детей в закрепленном участке административного района. Обеспечивает необходимые условия для работы в учебном заведении организации общественного питания и медицинской организации, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников. Распоряжается имуществом и средствами организации, представляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств учредителей.
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно – материальной базы в соответствии с нормативными требованиями, отвечает за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно – гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности. Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, разрабатывает в соответствии с законодательством о труде, правилами внутреннего распорядка, квалификационными характеристиками должностные инструкции работников, создает условия для повышения их профессионального мастерства. Руководит педагогическим советом. Несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за выполнение организацией образования государственных общеобязательных стандартов образования, качество образования выпускников, жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) и работников организации образования во время учебно – образовательного процесса, нарушение их прав и свобод. Представляет организацию образования в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности.
Требования к квалификации: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет, в том числе стаж на руководящей должностях не менее 1 года, наличие первой или высшей квалификационной категории
Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «Об образовании», «О правах ребенка Республики Казахстан», другие нормативно правовые акты по вопросам образования, педагогику, педагогическую психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; достижения современной психолого – педагогической науки и практики, основы социологии, экономики, законодательства о труде, вопросы финансово – хозяйственной деятельности организации образования, правила и нормы охраны труда и техники безопасности, правила производственной санитарии и противопожарной защиты.
Собеседование проводится на основе Правил конкурсного замещения руководителей государственных учреждений среднего образования.
Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Отдел образования акимата Денисовского района» в течение пяти рабочих дней после окончания срока приема документов по адресу: с. Денисовка, улица Элеваторная,55.
Собеседование для кандидатов на замещения руководителей государственных организации среднего образования включает в себя на знание Конституции Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «Об образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан» и другие нормативные правовые акты по вопросам образования.
Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление на участие в конкурсе; копия удостоверения личности, заверенную нотариально; личный листок по учету кадров с фото; анкету; копии документов об образовании, заверенные нотариально; копию трудовой книжки, заверенную нотариально; справку о состоянии здоровья по установленной форме; копия документа об имеющейся квалификационной категории или ученой степени, заверенной нотариально, справку об отсутствии судимости, производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 110500, с.Денисовка, ул.Элеваторная,55, каб. № 5. Телефон/факс для справок: 2-13-06.

Отдел образования акиматаДенисовского района

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.